वीज पुरवण खंडीत

ता. 7 एप्रिल 2021

ता. 9 एप्रिल 2021 दिसा 11 केव्ही सेझा गोवा सांकवाळ फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 1.00 वरां मेरेन सांकवाळ, सिंम्पलवाडो, फायव्ह स्टार लॉड्री, शांतादुर्गा देवस्थान आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

तशेंच ता. 9 एप्रिल 2021 दिसा 11 केव्ही शिवोली फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 8.30 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन वाडी, दांडो, गुड्डे आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/381

Skip to content