वीज पुरवण खंडीत

ता. 7 एप्रिल 2021

ता. 9 एप्रिल 2021 दिसा 11 केव्ही अस्नोडा फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन पाईप फॅक्टरी डीटीसी, खोरीवाडो अस्नोडा आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

तशेंच ता. 9 एप्रिल 2021 दिसा 11 केव्ही दिवाडी फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.30 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन सोडेती, पांडववाडो, आंबेती, मुड्डी, केरात आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/380

Skip to content