वीज पुरवण खंडीत

ता. 7 एप्रिल 2021

ता. 8 एप्रिल 2021 दिसा 11 केव्ही शिरोडा बाजार फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.00 ते सांजेची 5.00 वरां मेरेन आनंदवाडी वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

तशेंच ता. 9 एप्रिल 2021 दिसा 11 केव्ही तोर्ल पाज फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.00 ते सांजेची 5.00 वरां मेरेन भाटी डीटीसी वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

त्याचप्रमाण ता. 9 एप्रिल 2021 दिसा 11 केव्ही धारबांदोडा फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन ओडकरवाडो, नावे, कुंभारवाडो वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/379

Skip to content