वीज पुरवण खंडीत

ता. 7 एप्रिल 2021

ता. 8 एप्रिल 2021 दिसा 11 केव्ही आमोणा फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन सांखळी, मल्टिपर्पज हॉल, गोकुळवाडी, भंडारवाडो, जोगड्यांची हाळी, सांखळी बाजार, मावळंगतड वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

तशेंच ता. 8 एप्रिल 2021 दिसा 11 केव्ही कुंभारजुवा फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 1.00 वरां मेरेन चर्च आनी कुपा वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

त्याचप्रमाण ता. 8 एप्रिल 2021 दिसा 11 केव्ही दिवाडी फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.30 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन माडेल, ओरांडो, सिरसाट, ओट्टान आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/378

Skip to content