वीज पुरवण खंडीत

ता. 6 एप्रिल 2021

ता. 7 एप्रिल 2021 दिसा 11 केव्ही एमईएस कॉलेज फिडरावयल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 1.00 वरां मेरेन जुवारीनगर, भारतनगर, मोहिद्दीनाचे घर, मज्जीद आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

तशेंच ता. 8 एप्रिल 2021 दिसा 11 केव्ही वास्को-2 फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 1.00 वरां मेरेन चिकली पंचायत, साई सर्व्हिस, नॉर्बट जीम आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/376

Skip to content