वीज पुरवण खंडीत

ता. 6 एप्रिल 2021

ता. 7 एप्रिल 2021 दिसा 11 केव्ही आश्वे फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 8.30 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन आश्वे आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

तशेंच ता. 7 एप्रिल 2021 दिसा 11 केव्ही असोळणा फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 8.30 ते दनपारां 12.00 वरां मेरेन असोळणा चर्च, बाजार, पासगे, ओरेल, तारीवाडो, सांतावाडो, गिंडेवाडो, मुळेवाडो, वाडे आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

त्याच प्रमाण ता. 7 एप्रिल 2021 दिसा 11 केव्ही ओल्ड गोवा फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.30 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन रियल ट्रान्सफॉर्मरावयल्यान वीज पुरवण जावपी पुराय वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/374

Skip to content