वीज पुरवण खंडीत

ता. 5 एप्रिल 2021

ता. 6 एप्रिल 2021 दिसा 33 केव्ही एमईएस फिडरावयल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 1.00 वरां मेरेन एचटी ताजसॅटस् आनी मॉडर्न वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

तशेंच ता. 6 एप्रिल 2021 दिसा 11 केव्ही बेतूल फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 8.30 ते दनपारां 12.00 वरां मेरेन तळेकाटो, बाराडी, मुशेंर, रांगाळी, खणगीणीं, तेंबीवाडो, नाकेरी आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/373

Skip to content