वीज पुरवण खंडीत

ता. 1 एप्रिल 2021

ता. 3 एप्रिल 2021 दिसा 11 केव्ही चिंबल फिडरावयल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन मिनेझीस फिशनेट, अपना घर आनी दत्तेश्वर रेजिडन्सी वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

तशेंच ता. 5 एप्रिल 2021 दिसा 11 केव्ही वास्को-1 सांकवाळ फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 1.00 वरां मेरेन बागमाळो, चिकोल्णा, वियेरा नगर आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

त्याचप्रमाण ता. 5 एप्रिल 2021 दिसा 11 केव्ही सोडये फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 8.30 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन फर्नांडिसवाडो, बामणवाडो, मधलेभाट आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/366

Skip to content