ग्रामपंचायत प्रभाग पोटवेंचणूक आचारसंहिता लागू

ता. 1 एप्रिल 2021

कारापूर सर्वण ग्रामपंचायत प्रभाग- 2 आनी वेळ्ळी ग्रामपंचायत प्रभाग- 4 खातीर पोटवेंचणूक जावपाची आशिल्ल्यान राज्य वेंचणूक आयोगान पोटवेंचणूक जावपाची आशिल्ल्या प्रभाग वाठारांत 30 मार्च 2021 सावन ते 26 एप्रिल 2021 च्या मध्यान रातीमेरेन वा वेंचणूक प्रक्रिया सोपमेरेन आचारसंहिता लागू केल्या.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/367

Skip to content