काणकोण मतदारसंघात मर्यादीत उदका पुरवण

ता. 1 एप्रिल 2021

मोखर्ड, श्रीस्थळ हांगा उदका प्रकल्पाक नवीन पायपलायन जोडपाचे ताकतीकेचे काम करपाचे आशिल्ल्यान ता. 5 एप्रिल 2021 दिसा काणकोण नगरपालिका वाठांर, आगोंद, श्रीस्थळ, पैगीण, गांवडोंगरी आनी लोलये-पोळे ग्रामपंचायत वाठारांत मर्यादीत उदका पुरवण जातली. गिरायकांनी ह्या गैरसोयिची नोंद घेवची, अशें उदका पुरवण विभागान कळीत केला.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/365

Skip to content