वीज पुरवण खंडीत

ता. 30 मार्च 2021

ता. 31 मार्च 2021 दिसा 11 केव्ही आश्वे फिडरावयल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 1.00 वरां मेरेन प्रदीप डीटीसी आनी दांडोसवाड्याच्या सरभोवतणी वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

तशेंच ता. 1 एप्रिल 2021 दिसा 11 केव्ही मांद्रे फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 1.00 वरां मेरेन दांडोसवाडो आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/363

Skip to content