वीज पुरवण खंडीत

ता. 30 मार्च 2021

ता. 1 एप्रिल 2021 दिसा 11 केव्ही कुंभारजुवा फिडरावयल्यान सकाळी 9.30 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन पुराय कुंभारजुवा गांवांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/362

Skip to content