वीज पुरवण खंडीत

ता. 26 मार्च 2021

ता. 28 मार्च 2021 दिसा वेर्णा उद्देगीक वसणूकेतल्या 33 केव्ही मायक्रोलॅब, फिनोलेक्स, कोका कोला आनी लुपीन फिडरावयल्यान सकाळी 9.30 ते सांजेची 4.00 वरां मेरेन वीज पुरवण जावची ना.

तशेंच ता. 28 मार्च 2021 दिसा 11 केव्ही होंडा फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन होंडा उद्देगीक वसणूकेतल्या सगळ्यां एचटी आनी एलटी गिरायकांक वीज पुरवण जावची ना.

त्याच प्रमाण ता. 29 मार्च 2021 दिसा 11 केव्ही होंडा फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन आयटीआय, गांवकरवाडो, वडादेवनगर आनी बसस्टॅण्ड वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/357

Skip to content