वीज पुरवण खंडीत

ता. 26 मार्च 2021

ता. 27 मार्च 2021 दिसा 33 केव्ही वाळपय 1 आनी 2 फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 8.30 ते दनपारां 3.00 वरां मेरेन पुराय वाळपय नगरपालिका वाठार, दाबोस उदका प्रक्रिया प्रकल्प, मावशी, नगरगांव, सावर्डे, भिरोंडे, खोतोडे, गुळेली आनी ठाणा ग्रामपंचायत वाठार, पिसुर्ले होंडा आयडीसीतले सगळीं 33 केव्ही गिरायकां आनी पिसुर्ले आयडीसीतल्या 11 केव्ही/एलटी गिरायकांक वीज पुरवण जावची ना.

ता. 27 मार्च 2021 दिसा 11 केव्ही पणसामळ -काले फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 8.00 ते दनपारां 1.00 वरां मेरेन थोरलेमळ, खुडवामळ, काले पंचायत वाठार, खुटकरवाडो, कारेमळ, पोकरमळ, कृशी फार्म, बोंडेल, थोरलेमळ-2, चानीमळ, कश्टी, चौगुले कॉलनी आनी चानीमळ-2 वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/356

Skip to content