येरादारी खात्याच्या वाहनांचो विलो लावपाच्यो निविदां 31 मार्चाक उगडटले

ता. 26 मार्च 2021

येरादारी खात्यान नादुरूस्त आनी उपेगांत नाशिल्ल्या वाहनांचो विलो लावपाखातीर मागयिल्ल्यो निविदां आता ता. 31 मार्च 2021 दिसा सकाळी 11.00 वरांचेर जुन्ता हाऊसातल्या खात्याच्या कार्यालयात उगडपात येतल्यो. नगरपालिका वेंचणूक आचारसंहिता लागू जाल्ल्यान आदी थारायिल्ले प्रमाण 10 मार्चाक ह्यो निविदां उगडूंक नाशिल्ल्यो. निविदां दाखल केल्ल्यांनी निविदां उगडपावेळार हजर रावचें.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/358

Skip to content