संवसारीक क्षयरोग दीस कार्यक्रमाचें आयोजन

ता. 25 मार्च 2021

भलायकी सेवा संचालनालयान संवसारीक क्षयरोग दिसानिमतान 24 मार्च 2021 दिसा राज्य पांवड्याचेर कार्यक्रमाचे आयोजन केल्ले.

भलायकी सेवा संचालक डॉ. जुजे डिसा कार्यक्रमाचें मुखेल सोयरे आशिल्लें. क्षयरोग दुयेंसाआड खाजगी दोतोर, बिगर सरकारी संघटना, भलायकी केंद्रां आनी गोंय वैजकीय महाविद्यालयाकडल्यान करपात येवपी प्रयत्नांची तोखणाय करून 2025 मेरेन क्षयरोग निर्मूलनाखातीर सहकार्य करपाचो उलो मारलो. “घडयाळ टिकटीक करता“ अशी क्षयरोग दिसाची संकल्पना आशिल्ली.

मुख्य वैजकीय अधिकारी डॉ. मनीष गांवणेकर हांणी येवकाराच्या उलोवपात राज्यांत क्षयरोग निर्मूलनाखातीर राबोवपात येवपी कार्यक्रमांची म्हायती दिली. तशेंच तांणी लोकांनी क्षयरोग दुयेंसाविशीं जागृताय करपाचो उलो मारलो.

ह्या वेळार क्षयरोग निर्मूलनाखातीर योगदान दिवपी खाजगी दोतोर, भलायकी सेवा संस्थां आऩी बिगर सरकारी संघटनांचो भोवमान केलो.

उपसंचालक डॉ. गीता काकोडकर, डॉ. संदीप नाईक, डॉ. विनायक बुवाजी कार्यक्रमाक उपस्थित आशिल्ले.

डॉ. गौरीष गांजेकर हांणी कार्यवळीचें सुत्रसंचालन केले. डॉ. गोविंद देसाय हांणी निमाणे उपकार मानले.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/352

Skip to content