वीज पुरवण खंडीत

ता. 25 मार्च 2021

ता. 26 मार्च 2021 दिसा 11 केव्ही कुंभारजुवा फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 1.00 वरां मेरेन खडपवाडो, गोळवाडो, कुंभारजुवा पूल आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

ता. 26 मार्च 2021 दिसा 11 केव्ही ओल्ड गोवा फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.30 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन सुदर्शन गॅरेज, माऊंटमेरी चर्च, राहूल फुड, एटलास फिशरीज, एस्तेला, सरकारी फिशरीज, टेरेनो आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

ता. 26 मार्च 2021 दिसा 11 केव्ही होंडा फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन धाटवाडो, बानु गरागर आनी शांतीनगर वाठारांत वीज पुरवण जावची ना

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/351

Skip to content