वीज पुरवण खंडीत

ता. 24 मार्च 2021

ता. 25 मार्च 2021 दिसा खोर्ली आनी 11 केव्ही दिवाडी फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.30 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन कार्मो लोबो, गोलती ऑफिस, गोलती, दिवारगोम्स, नावेली, मड्डात, मोर्रादवोडो, रायबंदर, सोनारवाडो, प्रभुवोडो, फेतोरी आनी दिवाडी लागीच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/347

Skip to content