वीज पुरवण खंडीत

ता. 23 मार्च 2021

ता. 24 मार्च 2021 दिसा दाबाळ, पंचवाडी आनी टावन-1 फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन आंबय, आंमेगाळ, आनंदवाडी, बादेगाळ, बागवाडो, कापशें, देविदास च्यारी, दिगास, दुधगाळ, फांकें, गांधीनाग, इगर्जवाडो, जेलोनमाट, कामरखंड, कारमाशें, मुडाय, मैसाळ धरण, मापा, पार्सेभाट, पीटीआय पंचवाडी, सावर्डे तिस्क, तारीर, टाईल्स फॅक्टरी, विझर माट आनी वयली बांडोळ वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

ता. 24 मार्च 2021 दिसा मोले फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.30 ते दनपारां 1.30 वरां मेरेन गवळीवाडो आनी जांबावली वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

तशेंच ता. 24 मार्च 2021 दिसा 11 केव्ही ठाणा फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन ठाणा ग्रामपंचायत क्षेत्रातल्या सगळ्यां वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/341

Skip to content