वीज पुरवण खंडीत

ता. 23 मार्च 2021

ता. 24 मार्च 2021 दिसा ओल्ड गोवा फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.30 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन करमळी, नावेलकर इस्टेट, बायंगिणी, रियल इंडस्ट्री आनी सम्राट वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

ता. 24 मार्च 2021 दिसा खोर्ली आनी 11 केव्ही दिवाडी फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.30 ते दनपारां 1.30 वरां मेरेन चोडण आनी देवगी वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

तशेंच ता. 24 मार्च 2021 दिसा ट्रॉपिकल आनी हॉरिजन फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.30 ते सांजेची 5.00 वरां मेरेन सांगोल्डा ट्रॉपिकल डीटीसी, हॉरिजन डीटीसी आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/340

Skip to content