जुवारी पूल ते हॉटेल ताज-फोर्ट आग्वाद मेरेनच्या रस्त्याचेर खणपाचे काम करपाक बंदी

ता. 23 मार्च 2021

मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठाच्या नव्या इमारतीच्या उक्तावणाखातीर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधिश आनी हेर मानेस्त गोंयांत येवपाचे आशिल्ल्यान उत्तर गोंय जिल्हाधिकाऱ्यान ता. 26 ते 29 मार्च 2021 मेरेन जुवारी पूल, आगशी ते हॉटेल ताज-फोर्ट आग्वाद, सिकेरी मेरेनच्या रस्त्याचेर खंयचोय सरकारी विभाग, कंत्राटदार वा व्यक्तीक खणपाचे वा खोदपाचे काम करपाक बंदी घातल्या.

ह्या आदेशाचे उल्लघन करपी खंयचोय सरकारी विभाग, कंत्राटदार वा व्यक्तीचेर कायदेशीर कारवाय जातली.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/342

Skip to content