वीज पुरवण खंडीत

ता. 22 मार्च 2021

ता. 23 मार्च 2021 दिसा 11 केव्ही लाडफे फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.00 ते सांजेची 5.00 वरां मेरेन खोळगीरे साळ आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/337

Skip to content