खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सलन्सखातीर निवड चाचणी

ता. 22 मार्च 2021

गोंय खेळां प्राधिकरणावतीन पणजे स्थापन करपात येवपी खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सलन्सखातीर बॅडमिंटन आनी टेबल टेनिस खेळगड्यांची निवड करपाखातीर निवड चाचणी आयोजीत करपात येतली. ही निवड चाचणी 10 ते 18 वर्सां पिरायेच्या दादलें आनी बायलां खेळगड्यां खातीर आयोजीत केल्या.

परीक्षा आनी राष्ट्रीय सर्तीतल्या सहभागाखातीर ज्या खेळगड्यांक 25 फेब्रुवारी 2021 दिसा जाल्ल्या निवड चाचणेत हजर रावपाक जमले ना तांणी ह्या निवड चाचणेक हजर रावचे. दादल्यांखातीर ता. 24 मार्च आनी बायलांखातीर ता. 25 मार्च 2021 दिसा सकाळीं 9.30 वरांचेर कांपाल इंडोर स्डेडियमात निवड चाचणी जातली.

ह्या चाचणेत वाटो घेवपा खातीर खेळगड्यांनी योग्य खेळां सामान आनी प्रमाणपत्रांसयत हजर रावचे.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/333

Skip to content