वीज पुरवण खंडीत

ता. 19 मार्च 2021

ता. 22 मार्च 2021 दिसा 11 केव्ही आराडी आनी साळगांव पुलीस फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.30 ते सांजेची 4.00 वरां मेरेन ग्रॅण्ड आराडी, साळगांव, कळंगुट पुलीस स्टेशन, निगवाडो, मारियो कार्देरो वर्कशॉप, उमेश पार्सेकर वर्कशॉप, नंदलाल केरकाराचे घर, शिरोडकर वर्कशॉप आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

तशेंच ता. 22 मार्च 2021 दिसा 11 केव्ही काकोडा फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 8.30 ते दनपारां 12.30 वरां मेरेन ऑटोमेशन आयडीसी, चिरकानळी, डोंगरवाडो, घाडीवाडो, पाला फार्म, तंत्रनिकेतन आनी संतोश कर्नाळ वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/329

Skip to content