वीज पुरवण खंडीत

ता. 19 मार्च 2021

ता. 21 मार्च 2021 दिसा वेर्णा उपकेंद्राचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 10.00 ते दनपारां 1.00 वरां मेरेन वेर्णा उद्देगीक वसणूकेतल्या 33 केव्ही मायक्रोलॅब, 33 केव्ही फिनोलॅक्स, 33 केव्ही सिप्ला, 33केव्ही वॉटसन, 33 केव्ही कोका कोला, 33 केव्ही लुपीन फिडरावयल्यान वीज पुरवण जावची ना.

तशेंच ता. 21 मार्च 2021 दिसा 11 केव्ही होंडा फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन होंडा आयटीआय, होंडा गांव आनी गावकारवाडो वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/328

Skip to content