वीज पुरवण खंडीत

ता. 19 मार्च 2021

ता. 20 मार्च 2021 दिसा 11 केव्ही कुंभारजुवा फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.30 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन चर्च आनी कुपा वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

ता. 20 मार्च 2021 दिसा 11 केव्ही दिवाडी फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.30 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन गोलती वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

तशेंच ता. 20 मार्च 2021 दिसा 11 केव्ही नगरगांव फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन आंबेडें वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/327

Skip to content