वीज पुरवण खंडीत

ता. 19 मार्च 2021

ता. 20 मार्च 2021 दिसा 11 केव्ही ग्रॅण्ड मरड, साळगांव फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.30 ते सांजेची 4.00 वरां मेरेन ग्रॅण्ड मरड, साळगांव आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

ता. 20 मार्च 2021 दिसा माजोर्डा उपकेंद्राचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 8.00 ते सांजेची 3.00 वरां मेरेन आरोशी, कासावली, वेळसांवचो कांय वाठार, माजोर्डा, उतोर्डा, दुगें आनी नुवें वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/326

Skip to content