राष्ट्रीय दंत निर्मूलन दीस भुरग्यांक आल्बेन्डाजोल गुळी दितले

ता. 19 मार्च 2021

25 मार्च 2021 दिसा गोंयभर राष्ट्रीय दंत निर्मूलन दीस पाळपात येतलो. दंत निर्मूलन दिसानिमतान भुरग्यांक आल्बेन्डाजोल गुळी दिवपात येता. ह्या वर्सा कोवीड म्हामारीची परिस्थिती आशिल्ल्यान भुरग्यांक आल्बेन्डाजोल गुळी दिवपाचो कार्यक्रम एक सप्तकभर चलतलो. 1 ते 19 वर्सां पिरायेच्या सगळ्यां भुरग्यांक आल्बेन्डाजोल 400 मीलीग्राम ही दंतनाशक गुळी दितले. हो कार्यक्रम यशस्वी करपा खातीर सगळें पालक, शिक्षक आनी अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी पुराय सहकार्य दिवपाची विनंती भलायकी सेवा संचालनालयाच्या राज्य कुटुंब कल्याण मंडळान केल्या.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/324

Skip to content