मतदान जावपी नगरपालिका, जिल्हा पंचायत आनी पंचायत प्रभागांतले मतदांर आशिल्ल्या कामगारांक पगारी सुटी

ता. 19 मार्च 2021

            फाल्या मतदान जावपी पणजी म्हापालिका, स नगरपालिकां, पोट वेंचणूक जावपी सांखळी नगरपालिकेचो प्रभाग, नावेली जिल्हापंचायत मतदारसंघ आनी 18 ग्रामपंचायत प्रभागांतले मतदार आशिल्ले कामगांर म्हळयार उद्देगीक कामगांर, सरकारी खातीं आनी उद्देगांनी दिसवड्याचेर काम करपी, खाजगी वेपारी आस्थापनांनी काम करपी आनी हेर आस्थापनांनी काम करपी सगळ्यां कामगारांक फाल्या ता. 20 मार्च 2021 दिसा पगारी सुटी आसतली.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/331

Skip to content