सोरो विक्री आनी येरादारीचेर निर्बंध

ता. 18 मार्च 2021

गोंय राज्यांतल्या दिवचल, वाळपय, पेडणे, कुंकळ्ळी, कुडचडे-काकोडा, काणकोण नगरपालिका आनी पणजी महापालिकांची वेंचणूक आनी हरमल ग्रामपंयात वार्ड- 3, कोरगांव ग्रामपंयात वार्ड- 6 , मोरजी ग्रामपंयात वार्ड-5, ओशेल ग्रामपंयात वार्ड-7, बस्तोडा ग्रामपंयात वार्ड-4, वेर्ला-कणका ग्रामपंयात वार्ड-6, मेरशी ग्रामपंयात वार्ड- 4 आनी 9, सेंट लॉरेन्स ग्रामपंयात वार्ड-7, मुळगांव ग्रामपंयात वार्ड-2, कारापूर सर्वण ग्रामपंयात वार्ड-9, पिसुर्ले ग्रामपंयात वार्ड-7, मावशी ग्रामपंयात वार्ड-3, वेलींग-प्रियोळ ग्रामपंयात वार्ड-4, असोल्णा ग्रामपंयात वार्ड-7, नावेली ग्रामपंयात वार्ड-2, बाळ्ळी-अडणे ग्रामपंयात वार्ड-8 आनी भाटी ग्रामपंयात वार्ड-6 खातीर पोटवेंचणूक तशेंच जिल्हा पंचायतीच्या नावेली-16 खातीर पोटवेंचणूक आनी साखळी नगरपालिकेच्या वार्ड-9 खातीर पोटवेंचणूक जावपाची आशिल्ल्यान वेंचणूक जावपी नगरपालिकां, पंचायत वार्ड, जिल्हो पंचायत वार्ड आनी नगरपालिका वार्डांतली सगळीं परवानाधारक सोरो विक्रीची बार्रां आनी दुकानां ता. 19 मार्च 2021 दिसा शुन्य वरासावन ते ता. 20 मार्च 2021 दिसा मध्यांन्न रातीमेरेन आनी ता. 22 मार्च 2021 दिसा जंय मतमेजणी जातली थंय शुन्य वरासावन ते मध्यान्न रातीमेरेन बंद दवरपाचे निर्देश सरकारान दिल्यात. बार्र आनी रेस्टोरंट आशिल्ल्या आस्थापनांक फकत खावपाचे जिन्नस विकपाक मेळटले आनी तशीं सुचोवणी दिवपी बोर्ड लावचे पडटले.

तशेंच वयल्या काळांत संबंदीत क्षेत्रांत सोरो येरादारी वा लागी बाळगुपाकय निर्बंध लागू केल्लो आसून खंयचीय व्यक्ती आपल्या कुटुंबातल्या वांगड्या सयत बियर सोडून भारतीय बनावटीच्या विदेशी सोऱ्याची वा विदेशी सोऱ्याची पाऊण बाटली आनी 650 एमएलच्यो स बियरीच्यो बाटल्यो आनी देशी सोऱ्याची पाऊण बाटली एका जाग्यावयल्यान दुसऱ्या जाग्यार व्हरपाक शकतली वा आपल्या लागी बाळगुपाक शकतली.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/323

Skip to content