वीज पुरवण खंडीत

ता. 18 मार्च 2021

ता. 19 मार्च 2021 दिसा 11 केव्ही मोरजी फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 8.30 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन विठ्ठलदासवाडो, न्युवाडो, गावडेवाडो, कांचोळे आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

ता. 19 मार्च 2021 दिसा 11 केव्ही बोरी फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.00 ते सांजेची 4.00 वरां मेरेन काराय चर्च, काराय मळ, झरीवाडो, कारायबाग आनी मंडळेश्वर वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

तशेंच ता. 19 मार्च 2021 दिसा 11 केव्ही दिवाडी फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.30 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन बेलभाट, मुड्डी आनी चोडण गांवच्या लागीच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/322

Skip to content