वीज पुरवण खंडीत

ता. 18 मार्च 2021

ता. 19 मार्च 2021 दिसा 11 केव्ही दाबाळ फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन इरल ब्रागांझा, आयवोर ब्रागांझा, सकली वागेल आनी वयली वागेल वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

ता. 19 मार्च 2021 दिसा 11 केव्ही दिवाडी फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन देवीचेभाट, देसायमड्डी, तिखाजन, नार्वा आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

तशेंच ता. 19 मार्च 2021 दिसा 11 केव्ही भिरोंडा फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन शेळ आनी मायंगिणे वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/321

Skip to content