वीज पुरवण खंडीत

ता. 16 मार्च 2021

ता. 17 मार्च 2021 दिसा 11 केव्ही ओल्ड मरड आनी लिवरामेंतवाडो, सांगोल्डा फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.30 ते सांजेची 4.00 वरां मेरेन फुटबॉल मैदान, रंजिता बार, ओल्ड मरड, सिल्वर बॅल, पापास स्टोअर, साईबाबा देऊळ आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

तशेंच ता. 17 मार्च 2021 दिसा 11 केव्ही टिपरी डीटीसी, साळगांव फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.30 ते सांजेची 4.00 वरां मेरेन साळगांव, ग्रॅण्ड मरड, इरोपियन स्कुल, जनावरांचो दवाखानो आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/211

Skip to content