वीज यंत्रणांविशीं शिटकावणी

ता. 15 मार्च 2021

वेरोडा कुंकळ्ळी हांगा रेल्वे क्रॉसिंग ट्रॅकालागी नवीन घातिल्ले 33 केव्ही भुंयगत केबल आनी 33 केव्ही ओव्हरहेड दुहेरी वीज वाहिनी ता. 3 मार्च 2021 दिसा चालू केल्या आनी ह्या फुडें ही वीज यंत्रणां तशीच चालू उरतली.

ही वीज यंत्रणां मनशाच्या आनी जनावरांच्या जीवाक धोक्याची आशिल्ल्यान लोकांनी तांच्या संपर्कात येवपा पासून पयस रावचे.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/303

Skip to content