वीज पुरवण खंडीत

ता. 15 मार्च 2021

ता. 17 मार्च 2021 दिसा 11 केव्ही असोल्णा फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन असोल्णा चर्च, बाजार, पासगें, ओरेले, तारीवाडो, सांतवाडो, गिड्डेवाडो, मुळेवाडो, वाडे आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/302

Skip to content