वीज पुरवण खंडीत

ता. 15 मार्च 2021

ता. 16 मार्च 2021 दिसा 11 केव्ही आश्वे फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 8.30 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन आश्वे वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/301

Skip to content