वीज पुरवण खंडीत

ता. 15 मार्च 2021

ता. 16 मार्च 2021 दिसा 11 केव्ही वाळपय शार फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन बंडू क्रशर आनी आंसोले गांवच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

तशेंच ता. 16 मार्च 2021 दिसा डॉ. विली फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.30 ते सांजेची 4.00 वरां मेरेन मुड्डावाडो, कोटला, डॉ. विलीचे घर, पंकज कुमार व्हिला आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/300

Skip to content