वीज पुरवण खंडीत

ता. 12 मार्च 2021

ता. 13 मार्च 2021 दिसा 11 केव्ही सांगे फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.15 ते दनपारां 12.30 वरां मेरेन सांगे शार, खैरीकाटे, पागुणा, मुगोळी, मारांगण, कुयणामळ, कश्टीमळ, बेंडवाडो, चिकोलमळ, तारमळ, दांडो, पांगळ आनी खरखटेघाटी वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

ता. 13 मार्च 2021 दिसा ओल्ड मरड सांगोल्डा फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.30 ते सांजेची 4.00 वरां मेरेन फुटबॉल मैदान, रंजीता बार्र, ओल्ड मरड, सिल्वर बेल, पापास स्टोअर, साईबाबा देऊळ आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

तशेंच ता. 13 मार्च 2021 दिसा व्हॉलवाडो फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.30 ते सांजेची 4.00 वरां मेरेन व्हॉलवाडो आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

त्याच प्रमाण ता. 13 मार्च 2021 दिसा 11 केव्ही भिरोंडा फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन खोतोडे आनी गुळेली ग्रामपंचायत वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/295

Skip to content