ज्येश्ट नगरिकांक कोरोना लसीकरणाखातीर 15 आनी 16 मार्चाक मेगा शिबीर

ता. 12 मार्च 2021

भलायकी सेवा संचालनालयान 60 वर्सां वयल्या ज्येश्ट नागरिकांक आनी हेर दुयेंसा (co-morbidities) आशिल्ल्या 45 ते 59 वर्सां मदल्या नागरिकांक कोवीड लस दिवपाखातीर राज्यातल्या सगळ्यां 37 भलायकी केंद्रांचेर सोमार 15 मार्च आनी मंगळार 16 मार्च 2021 दिसा मेगा शिबिराचे आयोजन केला.

सगळ्यां पात्र लावधारकांनी ह्या संधीचो लाव घेवपाखातीर लागीच्या सरकारी भलायकी केंद्रात संपर्क करचो आनी लसीकरण करुन घेवचे, अशें भलायकी संचालनालयान कळीत केला.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/297

Skip to content