उदका पुरवणे संबंदी कळोवणी

ता. 12 मार्च 2021

पर्वरी हांगा ता. 15 मार्च 2021 दिसा 400 मी.मी. उदका पायपलायनीचेर ताकतीकेन आंतरजोडणीचे काम करपाचे आशिल्ल्यान सचिवालय, पत्रकार कॉलनी, पुंडलीक नगर, हाऊसिंग बोर्ड, कुमेर बार्र वाठार, रामनगर बेती वाठारांतल्या उदका पुरवणेचेर परिणाम जालतो. गिरायकांनी आंतरजोडणीच्या कामाक लागून जावपी ही गैरसोय सहन करची, अशी उदका पुरवण विभागान विनंती केल्या.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/298

Skip to content