वीज पुरवण खंडीत

ता. 11 मार्च 2021

ता. 12 मार्च 2021 दिसा 11 केव्ही दिवाडी फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 10.00 ते दनपारां 1.00 वरां मेरेन पांडववाडो आनी चोडण गांवच्या लागीच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/294

Skip to content