वीज पुरवण खंडीत

ता. 11 मार्च 2021

ता. 12 मार्च 2021 दिसा 11 केव्ही ठाणा फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन हिवरे वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

तशेंच ता. 12 मार्च 2021 दिसा 11 केव्ही कुंभारजुवा फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.30 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन सांतईस्तेव्हच्या कुपा आनी चर्चवाडो वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/292

Skip to content