मुळावें शिक्षण (डी. एड) पदवीका अभ्यासक्रम प्रवेश

ता. 11 मार्च 2021

दोन वर्सांच्या मुळावें शिक्षण पदवीका ( डी. एड ) अभ्यासक्रम प्रवेशाखातीर अर्ज आनी म्हायती पुस्तीका ता. 17 मार्च ते 15 एप्रिल 2021 मेरेन शिक्षण आनी प्रशिक्षण जिल्हा संस्था, पर्वरी हांगा कामाच्या वेळेत विकपाक उपलब्ध आसतली. पुराय भरिल्लो अर्ज स्विकारपाची निमाणी तारीख 15 एप्रिल 2021 आसा.

सरासरी 50 टक्के गुणांसयत बारावी परीक्षा पास जाल्ले उमेदवार अभ्यासक्रम प्रवेशाखातीर अर्ज करपाक पात्र आसात. एप्रिल 2021 त बारावीच्या परीक्षेक बसपी उमेदवारय अभ्यासक्रमा खातीर अर्ज करपाक शकतात.

प्रवेश प्रक्रिया, प्रवेशाची तारीख, मुलाखत आनी हेर म्हायती पुस्तीकेत दिल्ली आसा. म्हायती पुस्तीकेची किंमत 250/- रूपया आसा.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/293

Skip to content