एड्स नियंत्रण संस्थेन संवसारीक बायलां दीस मनयलो

ता. 11 मार्च 2021

गोंय राज्य एड्स नियंत्रण संस्थेन ARZ ह्या बिगर सरकारी संस्थेच्या जोडपालवान “आव्हानाक वेंचात” ह्या संकल्पनेचेर संवसारीक बायलां दीस मनयलो. वेगळ्या वेगळ्या क्षेत्रांत काम करपी अनेक बायलो कार्यक्रमाक सहभागी जाल्ल्यो. ह्या बायलांनी तांच्या सामकार आयिल्ल्या आव्हानांक कशें तरेन फुडो केलो हे विशीं जाणून घेवप हो कार्यक्रमाचो मुखेल उद्देश आशिल्लो. तशेंच ह्या बायलांनी ह्या वेळार आयोजीत केल्ल्या नेल आर्ट, मेहंदी आनी फुलां तयार करपाच्या सर्तीत वाटो घेवन आपले कौशल्ल्य दाखयले.

गोंय राज्य एड्स नियंत्रण संस्थेच्यो प्रकल्प संचालक डॉ. ए. सियोना गोम्स, संस्थेच्यो वांगडी सचीव सायोनारा तेलीस लाड, राज्य कुटुंब कल्याण मंडळाच्यो डॉ. ललीथा उम्रस्कर आनी ज्युलियाना लोहार हांणी जागृताय सत्रांत बायलांखातीर कायदेशीर तजवीजो, लैंगीक संबंदांतल्यान जावपी रोग, बायलां आनी एचआयव्ही आनी सुरक्षा, लैंगीक अत्त्याचार प्रतिबंद विशयाचेर मार्गदर्शन केले. श्रीमती भिमव्वा हांणी फुलां तयार करपाची प्रात्यक्षीकां करून दाखयली.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/290

Skip to content