वीज पुरवण खंडीत

ता. 10 मार्च 2021

ता. 12 मार्च 2021 दिसा 11 केव्ही लोलये फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 1.00 वरां मेरेन लोलये, गालजीबाग, माशें, दापोट, पेड्डे, आगास, ओस्वार्थ, पोळे आनी शेळी आचार्य वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/285

Skip to content