वीज पुरवण खंडीत

ता. 10 मार्च 2021

ता. 11 मार्च 2021 दिसा 11 केव्ही बाणसाय फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 8.30 ते दनपारां 12.00 वरां मेरेन बाबुराव बारूल, बेनाळ प्लाझा, बेतामड्डी (ओल्ड) आनी वुड मिल वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

तशेंच ता. 11 मार्च 2021 दिसा 11 केव्ही मोले फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.30 ते दनपारां 1.30 वरां मेरेन गवळीवाडो आनी जांबावली वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

त्याच प्रमाण ता. 11 मार्च 2021 दिसा 11 केव्ही सालेली फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन भुईपाल चेकपोस्ट, भेडशीवाडो आनी भुईपाल गांवच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/284

Skip to content