वीज पुरवण खंडीत

ता. 9 मार्च 2021

ता. 10 मार्च 2021 दिसा 11 केव्ही दिवाडी फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.30 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन नार्वा फेरी, नार्वा चॅपेल आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/282

Skip to content