वीज पुरवण खंडीत

ता. 9 मार्च 2021

ता. 10 मार्च 2021 दिसा 11 केव्ही मोले फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.30 ते दनपारां 1.30 वरां मेरेन बिबळ, मेटावाडो, नववाडो, पिकळेवाडी आनी पिंपळमळ वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

तशेंच ता. 10 मार्च 2021 दिसा 11 केव्ही नगरगांव फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन धारखंड डीटीसी वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

त्याच प्रमाण ता. 10 मार्च 2021 दिसा कुडचडे फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 8.30 ते 11.30 वरां मेरेन बाणसाय आनी बेतामड्डी वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/281

Skip to content