वीज पुरवण खंडीत

ता. 9 मार्च 2021

ता. 10 मार्च 2021 दिसा 11 केव्ही सोडये फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 8.30 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन ओशेल खैराट, कामुर्ली आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

तशेंच ता. 10 मार्च 2021 दिसा 11 केव्ही खोर्ली म्हापशें फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन खोर्ली, डीएमसी हायर सेकंडरी, महादेव मार्केट, नगर ओल्ड वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

त्याच प्रमाण ता. 10 मार्च 2021 दिसा 11 केव्ही सांगोल्डा ट्रॉपिकल फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.30 ते सांजेची 4.00 वरां मेरेन सांगोल्डा ट्रॉपिकल आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/280

Skip to content