स्पीड ब्रेकर घालपाचो आदेश

ता. 8 मार्च 2021

दक्षीण गोंय जिल्होधिकाऱ्यान ओझरीवाडो वटेन वचपी अंतर्गत रस्त्याचेर ओझरीवाडो, वार्ड नं. 6 तल्या आलेक्स गोम्स हांच्या घरालागी मुखेल रस्तो/जंक्शनासावन 10 मिटरांचेर एक हम्प प्रकारचो स्पीड ब्रेकर घालून वाहन चालकांक फुडें स्पीड ब्रेकर आशिल्ल्याची सुचोवणी दिवपी बोर्ड लावपाचो आदेश दिला.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/278

Skip to content